Posted on Jul 26, 2019

Blackbird Coffee

Nhiệt độ, độ mịn và độ dày của bọt sữa sao cho phù hợp với từng loại đồ uống là những yếu tố mà các barista luôn đảm bảo khi đánh bọt sữa.

------
The temperature, smoothness and thickness of the milk foam suitable for each type of drink are the factors which baristas must always ensure while steaming milk.

#blackbirdvn #blackbirdcofffee #chancam #milksteaming #latte #cappuccino
Contact Us
Message sent. We'll get back to you soon.